Det er ejerens ansvar at elevator og lignende maskiner er verificeret og har fået foretage opstillingsinspektion efter gældende bekendtgørelse, inden de tages i brug for første gang, efter ombygning, væsentlig reparation eller flytning. Og herefter følger intervallerne for de periodiske inspektioner.

Dansk Trykinspektion tilbyder:

  • Opstillingsinspektion og periodisk inspektion af elevatorer efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016
  • Afsluttende kontrol og enhedverifikation af elevatorer efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015
  • Verifikation i forbindelse med ombygning og væsentlig reparation af personelevatorer og person-godselevatorer

Ved opstilling er ejeren ansvarlig for, at elevatoren først tages i brug første gang når et inspektionsorgan har foretaget godkendt opstillingsinspektion af denne.

Der skal herefter foretages periodisk inspektion af elevatoren hvert tredje år med højst 36 måneders mellemrum. (Dog skal personførende, tovbårne elevatorer uden hastighedsstyret fangindretning, samt paternosterelevatorer skal have foretaget inspektion hver andet år med højst 24 måneders mellemrum.)

Den afsluttende kontrol gennemføres af elevatoren, med henblik på at kontrollere elevatorens overensstemmelse med de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav.

Ved enhedsverifikation undersøges den tekniske dokumentation og elevatoren, samt gennemfører de relevante prøvninger, der er omhandlet i de relevante harmoniserede standarder, eller tilsvarende prøvninger for at kontrollere, at elevatoren er i overensstemmelse med de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav

Ved yderligere spørgsmål hjælper vi gerne, kontakt os på +45 70 20 49 42 eller på mail@dansktrykinspektion.dk