Det er ejerens ansvar at trykbeholdere, dampkedler og enheder af kontrolklasse A og B er opstillingskontrolleret efter gældende bekendtgørelse, inden de tages i brug for første gang, efter ombygning, væsentlig reparation eller flytning. Og herefter følger intervallerne for de periodiske undersøgelser.

Dansk Trykinspektion tilbyder inspektion af trykbærende udstyr, eksempelvis; Køleanlæg og varmepumper, rørsystemer, trykbeholdere og Kedler.

Inspektionerne udføres efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007, ligeledes er vi godkendt til at udføre inspektion af trykbærende udstyr i Norge efter Norsk Forskrift, DSB FOR-2009-06-08-602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Trykbærende udstyr er omfattet, når trykket er over 0,5 bars overtryk. Og det trykbærende udstyr er kontrolklasse A eller B. Længere nede på siden kan aflæses grænser for kontrolklasser, men ved tvivl, er vi gerne behjælpelige med udregningen. 

Opstilling, eftersyn og besigtigelser

 • Opstillingskontrol inden ibrugtagning, Ved ny-opstilling, ombygning, væsentlig reparation eller flytning
 • Eftersyn skal foretages minimum hvert 2. år (Kedler minimum hvert år.)
 • Besigtigelse indvendig/udvendig skal foretages minimum hvert 4. år 
 • Kedler skal have foretaget trykprøvning minimum hvert 8. år

Ved yderligere spørgsmål hjælper vi gerne, kontakt os på +45 70 20 49 42 eller på mail@dansktrykinspektion.dk

 

Beregning af kontrolklasser

Definitioner

 • PS: Maksimalt tilladeligt tryk (overtryk)
 • TS: Maksimalt tilladelig temperatur
 • Indstillingstryk: Højst tilladelige driftstryk
 • Produkttal for trykbeholder: PS x Rumfanget (V) i liter
 • Produkttal for rør: Nominel dimension DN X PS eller indstillingstryk.
 • Kontrolklasser: Kontrolklasse er angivet, efter hvor stor risiko der er forbundet med det trykbærende udstyr.
 • Enheder: Flere stykker trykbærende udstyr, der er samlet til et integreret og funktionelt hele.
 • Beholder: Et svøb konstrueret til opbevaring af fluida under tryk
 • Rørsystem: Dele til ledningssystemer, som er sammenkoblet for at indgå i et trykbærende system og er beregnet til transport af fluida.
 • Dampkedel: Fyret beholder eller rørsystem, som indebærer risiko for overophedning, og som er beregnet til produktion af vanddamp eller overhedet vand med temperatur over 110 °C til brug uden for dampkedlen. 

Fluida

Opdeling af fluida foretages i 2 grupper. Gruppe 1 omfatter fluida, der er bestemt som; eksplosive, brandfarlige, brandnærende eller giftige. Gruppe 2 omfatter alle andre fluida, som ikke er nævnt i gruppe 1.

I tilfælde hvor en beholder består at flere kamre, bestemmes gruppen ud fra det kammer der indeholder den farligste fluida.

Herunder ses oversigt over hvilke trykbærende udstyr der er omfattet, samt kategori og kontrolklasse

For trykbeholdere i fludiagruppe 1

 
200 < PS x V ≤ 1.000 eller PS = 200      III B
PS x V > 1.000 eller PS = 1000 IV A

Beholdere til ubestandige gasser, fx acetylen med PS x V > 25, henføres altid til mindst kategori III.

For trykbeholdere i fludiagruppe 2

 
1.000 < PS x V ≤ 3.000 eller PS = 1.000 III B
PS x V > 3.000 og PS > 4 eller PS = 3.000 IV A

Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater skal mindst henføres til kategori III.

For kedler til fremstilling af damp eller overhedet vand ved temperatur over 110 °C og alle trykkogere. 

 
0,5 < PS ≤ 32 og V < 1.000 og 200 < PS x V ≤ 3.000 III B
PS x V > 3.000 eller PS > 32 eller V > 1.000 IV A

For rørsystemer i fludiagruppe 1

 
DN > 350 eller PS x DN > 3.500 dog DN > 100 III B

Rørsystem til ubestandige gasser fx acetylen med DN > 25, henføres altid til kategori III.

For rørsystemer i fludiagruppe 2

 
DN > 250 og PS x DN > 5.000 III B

Rørsystemer, der indeholder fluida med en temperatur på over 350 °C og med DN > 100 eller PS x DN > 3.500, henføres til kategori III.